STOPP REGJERINGENS DISKRIMINERING AV BARN

 

Barn som har flyktet alene til Norge har rett på likeverdig omsorg!

Regjeringen foreslår nå å lovfeste at barn som har flyktet alene til Norge og som er mellom 15 og 18 år skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres og forskjellsbehandles på denne måten. Det bryter med barns rettigheter.

På denne siden finner du et ferdigskrevet høringssvar som Redd Barna har laget, og en tydelig beskrivelse på hvordan du enkelt sender inn høringssvar. Du kan bruke dette høringssvaret eller du kan skrive ditt eget.

Vær med og stopp lovforslaget, send inn ditt høringssvar!

Signer oppropet, dersom du ikke allerede har gjort det.

Signer oppropet

SEND INN DITT HØRINGSSVAR

Alle har mulighet til å sende svar til høringen. Redd Barna har laget et forslag til høringssvar. Hvis du er enig i at regjeringens lovforslag må stoppes, følg denne oppskriften for å sende inn ditt svar:

  • Gå inn på Justis- og beredskapsdepartementets side for høringen
  • Legg inn ditt eget høringssvar eller kopier høringssvaret fra denne siden og lim det inn i innsendingsfeltet
  • Trykk på «neste»
  • Fyll inn obligatoriske felt. Velg «privatperson»
  • Du kan velge om du vil at navnet ditt skal vises på nettsiden eller ikke
  • Trykk på «neste»
  • Kryss av for «Med merknader»
  • Kryss av for å godta vilkår for innsending
  • Send inn

 

NB! Høringsfrist: 06.03.2020

 

Gå til siden for høringen

Høringssvaret du kan sende inn:

Til Justis- og beredskapsdepartementet

6.mars 2020

Høringssvar – forslag til endringer i utlendingsloven og – forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år

Jeg støtter ikke Justis- og beredskapsdepartementets forslag. Forslaget betyr at dagens forskjellsbehandling og diskriminering av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år fortsetter og lovfestes. Det vil fortsatt være store forskjeller på omsorgstilbudet til enslige mindreårige i mottak og omsorgstilbudet til andre barn under offentlig omsorg i Norge. Det vil eksempelvis være lavere bemanning, færre med barnefaglig kompetanse og ikke krav til eksternt tilsyn. Dette er uakseptabelt.

For det første, omsorg er en grunnleggende rettighet i tråd med FNs barnekonvensjon. Alle barn i Norge har rett på likeverdig omsorg, uten diskriminering av noen slag. Det er viktig og helt nødvendig at enslige mindreårige asylsøkere, som ofte har hatt svært traumatiserende opplevelser, får den omsorgen de har behov for og krav på. God omsorg den første tiden i Norge er avgjørende både for barnets videre utvikling, den psykiske helsen og for at barnet skal finne seg til rette i det norske samfunnet. 

For det andre, FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomité har alle kritisert Norge for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) har i en juridisk gjennomgang konkludert med at enslige mindreårige over 15 år er utsatt for usaklig forskjellsbehandling i strid med barnekonvensjonens bestemmelser.

For det tredje, det stemmer ikke at omsorgstilbudet er alderstilpasset slik som departementet hevder. Det er ikke faglig begrunnet. Tvert imot viser forskning at omsorgen er utilstrekkelig. En Fafo rapport fra 2018 viser at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år ikke blir godt nok ivaretatt og at enkelte mottak ikke i tilstrekkelig grad følger opp grunnleggende omsorgsfunksjoner som å sørge for at ungdommene får i seg nok mat eller legger til rette for nok søvn (Sønsterudbråten, Tyldum, Raundalen 2018). Den klare anbefalingen fra en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner, og relevante forskningsmiljøer er at omsorgstilbudet bør styrkes.

For det fjerde, enslige mindreårige asylsøkere er barn som ofte trenger mer, ikke mindre omsorg en andre barn. Barna har ofte opplevd traumatiske opplevelser i hjemlandet og på flukt, og er ofte ensomme og lever i stor usikkerhet om fremtiden. Det er bredt dokumentert at mange sliter med psykiske vansker.

Omsorgsansvaret for enslige mindreårige bør i stedet overføres til barnevernet og omsorgstilbudet reguleres i Lov om Barneverntjenester. På den måten vil man sikre at de rettslige rammene er det samme som for andre barn i Norge, og samtidig bedre kunne tilpasse tilbudet til det enkelte barnets behov. Loven og tilsvarende forskrifter har sin bakgrunn i en betydelig kunnskapsstatus om hvilke forhold som er av vesentlig betydning for barns oppvekstsituasjon. 

Barn som har flyktet alene er først og fremst barn. Gjennom FNs barnekonvensjon har de klart definerte rettigheter til omsorg på lik linje med andre barn i Norge. Jeg ber derfor om at forslaget skrinlegges. I stedet bør omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år overføres til barnevernet og reguleres i barnevernloven. 

Få med flere på oppropet. Del det videre!